Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Peb yog UCare

Yog ib lub tuam txhab kev noj qab haus huv uas ua hauj lwm los ntawm cov neeg uas rau siab ua hauj lwm tshaj plaws uas koj yuav tau ntsib. Los ntawm kev koom tes nrog cov muab kev saib xyuas mob nkeeg thiab cov koom haum hauv Minnesota thiab Wisconsin nyob sab hnub poob, peb muab, ua kom yooj yim, thiab xam cov kev tuav pov hwm kev mob nkeeg rau peb cov neeg.

UCare ua kev pab cuam rau:

  • Txhua leej thiab cov yim neeg tab tom xaiv kev tuav pov hwm kev mob nkeeg los ntawm MNsure, qhov chaw muag ev-sas-las
  • Txhuas tus Medicare-uas tsim nyog
  • Txhua tus thiab cov yim neeg uas tso npe rau hauv cov Koom Haum Saib Xyuas Kev Mob Nkeeg Hauv Minnesota, xws li MinnesotaCare thiab Medical Assistance
  • Cov neeg laus uas xiam oob qhab

Zoo siab tos txais koj rau UCare

Yog koj xav tau kev pab hais koj cov lus, hu peb ntawm 1-800-203-7225 thiab nias tus naj npawb 2 rau lus hmoob. Tus teb xov tooj hais lus hmoob thiab yuav zoo siab pab kom tau koj.